CAN_SetChan (nur AVR32Bit)

CAN Bus Funktionen


Syntax

 

void CAN_SetChan(byte chan);

 

Sub CAN_SetChan(chan As Byte)

 

 

Beschreibung

 

Selektiert einen CAN Kanal (CAN0 oder CAN1) für den weiteren Zugriff.

 

 Der C-Control Pro Mega128 CAN hat nur einen CAN Kanal.

 

Parameter

 

chan   CAN Bus Kanal (0 - 1)